Če ne bo kakšnih večjih zapletov pri pridobivanju soglasij ali pa, da kakšna občina pri projektu ne bodo želela sodelovati, je predvideno časovno obdobje za dokončanje poti pet let – poldrugo leto za pripravo in dokončanje testnega odseka KK ter tri leta in pol za samo gradnjo.

Dinamiko gradnje za svoj odsek v skupnem dogovoru z drugimi občinami določi vsaka občina sama – namen dogovarjanja je le v tem, da se odseki med seboj povezljivi in da se kakšen od teh ne zaključi v “močvirju”. V pripravljalnem obdobju (teči začne z dnem polnopravne ustanovitve zadruge ali zavoda za izgradnjo KK) se dogradi tudi testi odsek KK.

Za grobo orientacijo (seveda akcijski plan pripravijo občine-zadružniki) podajam načrt izvajanja projekta oziroma časovni okvir v obliki tabele in v mesecih (začetek, konec in trajanje posamezne aktivnosti). Po koncu vsake faze da svet ali kakšen drug organ zadruge zeleno luč za nadaljevanje naslednje faze.

ZAČETEK KONEC TRAJANJE OPIS AKTIVNOST
– mm 0 mm Zadruga postane polnopraven subjekt
0 6 6 Priprava in določitev končne (optimalne) trasi poti, določitev nadomestnih poti (variant) zaradi morebitnih (pričakovanih) zadržkov (finance, lastništvo, Natura 2000) pri optimalni trasi in ki jih lahko predvidevamo že v tej fazi. Za parcele na celotni trasi (tudi nadomestne različice) se ugotovi lastništvo. Potrdi se tudi testni odsek. Testni odsek naj bi tudi odražal skupek težav, ki jih lahko pričakujemo na celotni trasi.
7 9 3 Občine pripravijo triletni načrt gradnje poti na svojem območju, odseki se usklajujejo z drugimi občinami, usklajen predlog pa potrdi organ zadruge.
7 12 6 Začne se pripravljati projektna dokumentacija (OPN, urejanje lastniških razmerij (odkup (dogovor) ali pridobitev služnostne pravice), lokacijska dovoljenja, najrazličnejša soglasja (MOP. KP LB, ipd.) za testni odsek se Pričakuje se izdatna strokovna pomoč različnih občinskih organov, npr., oddelka za okolje in prostor.
10 18 8 Začne se pripravljati projektna dokumentacija (OPN, urejanje lastniških razmerij (odkup (dogovor) ali pridobitev služnostne pravice), lokacijska dovoljenja, najrazličnejša soglasja (MOP. KP LB, ipd.) za predlagane odseke občin za prvo leto gradnje. Seveda se pričakuje tudi izdatna strokovna pomoč različnih občinskih organov, npr. oddelka za okolje in prostor za pripadajoče občinske odseke.
13 18 6 Izgradnja testnega odseka KK. Analiza rezultatov in sprejem odločitve o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta na svetu zadruge. Na podlagi odločitve o nadaljevanju, se preračunajo stroški načrtovanih odsekih po ceniku testnega odseka. V kolikor ne uspemo pridobiti gradbenega dovoljenja že za kratek testni odsek, zaključimo projekt, zadrugo pa ukinemo.
19 30 12 Začne se gradnja prvih odsekov po predlogu občin – zadružnikov. Sočasno se začne podpiranje razvoja osnovne in dopolnilne turistične dejavnosti.
22 30 9 Začne se pripravljati projektna dokumentacija za predlagane odseke občin za drugo leto gradnje.
31 48 18 Začne se gradnja drugih odsekov po predlogu občin – zadružnikov. Sočasno se začne podpiranje razvoja osnovne in dopolnilne turistične dejavnosti.
43 48 6 Začne se pripravljati projektna dokumentacija za predlagane odseke občin za tretje leto gradnje.
49 60 12 Začne se gradnja tretjih odsekov po predlogu občin – zadružnikov. Prevzem celotne poti v upravljanje zadruge.
49 60 12 Pripravi se (svet zadruge) celovita strategija trženja poti z brošurami, zgibankami, objavami v dnevnem časopisju, na TV in v specializiranih revijah, na spletu (v več jezikih) – besedilo in slikovno gradivo in videospoti…. Spodbujanje osnovne in dopolnilne turistične ponudbe (delno sicer že sproti, po vsakem dokončanem odseku).

Comments are closed