(9,5 km, 20 v.m.). Pot bo speljana po obstoječih poteh razen dveh odsekov označena z rdečo barvo, ki sta v zasebni lasti. Vodila bo od Športnega parka v Bevkah do TMS Bistra (9,5 km). Del poti mimo nekdanjih hlevov Ljubljanske mlekarne je asfaltiran. Ob Strženu na obstoječi Učni poti Bevke še ni bil urejen (sprehajalna pot je bolj podobna za motokros po močnem deževju), stometrski odsek mimo zajetja pa bo nov, Če se ne uredi lastništvo bo šla pot mimo osnovne šole (svetlo modra barva).

Odsek po Strženu (0,8 km travnikov v zasebni lasti, 1,1 km kolovozov in 2,3 km makadamskih cest v javnem dobru, v dolžini odseka so pa upoštevani) in brv čez Ljubljanico pri Kaminu sta skupna s Koliščarsko kolesarsko potjo, zato ju tu ne bomo uvrščali (razen nekaj dodatnih informacijskih tabel) med stroške ali probleme bodisi pridobivanja služnosti bodisi odkupa zemljišč. V letu L+0 se pripravi študija izvedljivosti z idejnim projektom, v  L+1 pa uredi kolesarska pot.


Comments are closed