Krajevna skupnost Sinja Gorica

Sinja Gorica (558 preb., 2,28 km2, 289 m n.m.) je krajevna skupnost in kraj v občini Vrhnika, ki se funkcijsko deli v Sinjo Gorico in Sap. Na območju se naseljujejo že v stari železni dobi in na vrhu hriba, zahodno od cerkve sv. Joba zgradijo gradišče, o čemer pričajo izoblikovanost terena in prazgodovinske drobne kovinske najdbe. Z vrha je bil odprt pogled tako na gradišče Tavriskov na Tičnici kot na gradišče pri Bevkah, kar je bilo za nadzor poti čez Barje zelo pomembno že pred prihodom Rimljanov. (več >>>)

Local community Sinja Gorica

Sinja Gorica is a local community and a place in the municipality of Vrhnika, which is functionally divided into Sinja Gorica and Sap. People have lived in this area since the Old Iron Age and on the top of the hill, west of the church of Sv. Joba builds a hillfort, as evidenced by the formation of the terrain and prehistoric small metal finds. From the top there was an open view of the Tavriskov fort on Tičnica (MORE >>>)

Posted in QR_LKM
Share this post, let the world know

Comments are closed